Giới thiệu chung

PHẦN I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      1. Vị trí:
      Trung tâm Đào tạo Liên kết là cơ sở đào tạo thuộc trường Đại học Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 496/QĐ-ĐHTV ngày 29/12/2006, chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường ĐHTV, đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định, quy chế, thể lệ và các chế độ chính sách do nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
        2. Chức năng và nhiệm vụ:
        Chức năng:
        
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác liên kết với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo dài hạn và bồi dưỡng ngắn hạn... theo nhu cầu phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội của tỉnh và khu vực.
        Nhiệm vụ:
         - Làm đầu mối liên hệ với các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng trong Trường tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc liên quan tới đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sinh viên, học viên.
          - Thực hiện thủ tục mở lớp đào tạo tại Trường và các đơn vị LKĐT.
          - Tham mưu, ký kết hợp đồng LKĐT giữa Trường Đại học Trà Vinh với các đơn vị LKĐT.

          - Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo do Trung tâm quản lý.
        - Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy ngành giáo dục (hạng 1, 2, 3) từ giáo viên mầm non đến THPT.
          - Tổ chức thực hiện việc chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
         - Thực hiện công tác tư vấn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân khi có nhu cầu.
         - Thực hiện thu, chi tài chính theo qui định hiện hành, thông qua phòng Kế hoạch - Tài vụ của trường.

 
PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
         Tổ chức bộ máy Trung tâm được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo cho Trung tâm hoạt động một cách linh hoạt, đa dạng, phù hợp với tình hình nhiệm vụ phát triển của Trường Đại học Trà Vinh, vừa đạt yêu cầu chỉ đạo trực tiếp, vừa phát huy tính chủ động sáng tạo của các bộ phận và cá nhân. Tổ chức bộ máy Trung tâm gồm:
I. Ban Giám đốc: (02 nhân sự)
        1. Giám đốc
        a. Là thủ trưởng đơn vị, thực hiện nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng chỉ đạo điều hành công việc toàn diện của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của Trung tâm, về thực hiện các qui định, quy chế, thể lệ và các chế độ chính sách do Nhà nước và Bộ GD&ĐT ban hành.
         b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         - Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng và cấp thẩm quyền phê duyệt.
       - Quản lý toàn bộ CBNV và sinh viên Trung tâm về công tác chính trị tư tưởng, nguyên tắc tổ chức kỷ luật và sinh hoạt... đưa Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh.
        - Kiểm tra việc tổ chức thực hiện giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên, học viên. Chỉ đạo công tác tuyển sinh và tốt nghiệp đúng qui chế của trường liên kết và Bộ GD&ĐT.
        - Chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản, chỉ  thị, Nghị quyết của cấp trên có liên quan đến Trung tâm. Đồng thời thiết lập duy trì và phát triển mối quan hệ với các ngành các cấp, các cơ sở GDĐT, các trường liên kết, các đoàn thể tổ chức xã hội, các cá nhân để tranh thủ hỗ trợ Trung tâm về mọi mặt.
        - Quyết định thu chi tài chính của Trung tâm theo các chế độ qui định hiện hành của Nhà nước, theo sự phân cấp uỷ nhiệm của Hiệu trưởng. Thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ mọi nguyên tắc, thể lệ của Nhà nước về tài chính, vật tư và lao động (thông qua phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Quản trị thiết bị).
        - Tham mưu đề xuất Hiệu trưởng về bổ nhiệm, bố trí sắp xếp CBNV Trung tâm. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBNV và sinh viên Trung tâm với Hiệu trưởng và các trường liên kết.
        - Tiếp nhận vào học hoặc cho sinh viên thôi học theo qui chế học vụ các trường liên kết và các qui định hiện hành của nhà nước. Đồng thời quyết định cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo phạm vi được uỷ nhiệm.
        - Không ngừng quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV Trung tâm. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với CBNV và sinh viên, học viên Trung tâm.
        - Được thừa lệnh Hiệu trưởng, có trách nhiệm ký các văn bản được uỷ nhiệm trong lĩnh vực đào tạo liên kết.
        - Triệu tập và chủ toạ các cuộc họp của Trung tâm.
        2. Phó Giám đốc
      a. Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công lãnh đạo điều hành các công việc khi Giám đốc đi vắng theo uỷ quyền.
        b. Nhiệm vụ và quyền hạn:
        - Lập kế hoạch chương trình công tác tuần, tháng, quí, năm và sơ kết, tổng kết, báo cáo đúng qui định.
        - Tham mưu Giám đốc xây dựng, quản lý các kế hoạch, thủ tục liên kết, quản lý và tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo, hành chính, thiết bị, đối ngoại.
       - Trực tiếp chỉ đạo các công việc nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm; chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng các lớp ngắn hạn theo yêu cầu doanh nghiệp và xã hội.
        - Theo dõi việc chuyển, trả kinh phí với các trường liên kết.
       - Tổ chức điều hành công tác quản lý cấp phát chứng chỉ, chứng nhận; văn thư lưu trữ, lễ khai giảng, tốt nghiệp, hội thảo, hội nghị; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật tại Trung tâm.
       - Trách nhiệm được ký thay các văn bản được uỷ nhiệm theo lĩnh vực công tác. Đồng thời cùng Giám đốc lãnh đạo đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công việc thực hiện được phân công và cùng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trong việc quản lý điều hành Trung tâm.
II. Văn phòng: (05 nhân sự)
        1. Chánh văn phòng (kim phụ trách hành chính, 01 nhân sự)
        - Quản lý giao dịch công văn, điện thoại, phát hành và lưu trữ công văn đi, đến.
        - Tổng hợp báo công tác tháng, quý, năm; lên lịch công tác tuần.
        - Cùng bộ phận giáo vụ tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết năm học; các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp; các cuộc họp cơ quan, hội thảo...
        - Tham mưu và làm thủ tục thu nhận, hợp đồng lao động, cho thôi việc... đề xuất Giám đốc xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.
        - Quản lý việc sử dụng tài sản thuộc phạm vi Trung tâm quản lý, phòng làm việc, phòng học, .... và các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt.
        - Theo dõi việc khen thưởng kỷ luật CBNV và thực hiện tiêu chuẩn trường học văn minh.
        - Tiếp đón khách đến quan hệ công tác và giảng dạy
        - Thực hiện công tác kiểm kê tài sản cuối năm.
2. Tổ giáo vụ: (02 nhân sự, trực thuộc văn phòng)
        - Phối hợp với trường liên kết về công tác tuyển sinh theo kế hoạch chỉ tiêu được duyệt.
       - Quản lý chương trình và kế hoạch đào tạo từng ngành nghề; lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành mọi lịch trình giảng dạy và học tập.
       - Thực hiện các nội qui, qui chế học vụ. Tham gia các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy và học tập do nhà trường và các trường liên kết tổ chức.
       - Tổ chức lập các sổ sách, biểu bảng để theo dõi công tác giáo vụ; lưu trữ giữ liệu trên máy tính và báo cáo theo yêu cầu.
       - Quản lý tổng hợp khối lượng công tác của giáo viên và các chế độ về công tác giảng dạy theo qui định.
       - Quản lý đề thi, bài thi, kết quả thi và tổ chức thi học kỳ theo kế hoạch và đúng qui chế.
       - Quản lý thống kê các đối tượng sinh viên theo ngành học từng năm cho đến khi ra trường; Lập dữ liệu quản lý hồ sơ sinh viên.
       - Tổng hợp kết quả học tập và chất lượng toàn diện của sinh viên. Tham gia thực hiện công tác khen thưởng kỷ luật sinh viên.
       - Lập thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học.
       - Thực hiên các chế độ chính sách cho sinh viên theo qui định do Nhà nước và Bộ GD&ĐT ban hành.
3. Tổ tài vụ: (01 nhân sự, trực thuộc văn phòng)
      - Là bộ phận chuyên môn, trực thuộc quản lý chỉ đạo của Ban Giám đốc và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của phòng Kế hoạch - Tài vụ trường. Có các nhiệm vụ cụ thể sau:
      - Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu, lập dự trù nhu cầu kinh phí theo đúng quản lý thu, chi của Trung tâm, phù hợp quy chế chi tiêu nội bộ trường và các chế độ thủ tục tài chính Nhà nước qui định, bảo đảm phục vụ yêu cầu các hoạt động của Trung tâm.
      - Tiến hành việc thu chi, cấp phát và thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của Trung tâm; Bảo đảm chi trả lương, sinh hoạt phí và các khoản phụ cấp khác cho CBNV và chế độ chính sách cho sinh viên (nếu có), theo đúng kỳ hạn và tiêu chuẩn qui định của Nhà nước.
      - Thực hiện quyết toán thu, chi hàng tháng, năm với phòng Kế hoạch - Tài vụ trường.
      - Quản lý và kiểm soát việc thu chi các nguồn kinh phí do Trung tâm tự thu. Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận thuộc trung tâm trong việc chi tiêu, thanh toán, mua sắm, phân phối và bảo quản sử dụng các loại vật tư tài sản của Trung tâm. Tránh tình trạng lãng phí.
      - Kết hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ trong việc ký kết và thanh lý hợp đồng đào tạo năm học với các trường liên kết trong thời gian qui định.        
4. Tổ quảng bá, tuyển sinh: (01 nhân sự, trực thuộc văn phòng)
      - Lập kế hoạch khảo sát nhu cầu xã hội, liên hệ các tổ chức cá nhân về nhu cầu đào tạo.
      - Thực hiện công tác quản bá tuyển sinh.
      - Phụ trách công tác kỹ thuật, trang web Trung tâm.
      - Theo dõi lịch học các lớp, thực hiện công tác quản lý lớp (điểm danh, chuẩn bị CSVC phục vụ lớp học, báo cáo số liệu học viên theo yêu cầu ...)
 
PHẦN III: VỀ QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Giám đốc lãnh đạo Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Đảng bộ cơ sở trường Đại học Trà Vinh. Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và quyết định mọi mặt hoạt động của Trung tâm.
        - Mọi chủ trương kế hoạch hoạt động của Trung tâm, Giám đốc phải đưa ra trao đổi  bàn bạc dân chủ trong cuộc họp Ban Giám đốc hoặc các cuộc họp khác; trên cơ sở đó Giám đốc xem xét, quyết định. Sau khi quyết định, từng cá nhân và tổ chức bộ phận phải có biện pháp và kế hoạch cụ thể để thực hiện.
        - Phó Giám đốc phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác được phân công, đồng thời cùng Giám đốc chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Trung tâm. Tuy có sự phân công nhưng Giám đốc có trách nhiệm đi sâu kiểm tra những phần việc Phó Giám đốc phụ trách.
        - Cuộc họp Ban Giám đốc mỗi tháng họp một lần (trừ các cuộc họp bất thường và đột xuất) để kiểm điểm công tác, đấu tranh xây dựng nội bộ và đề ra những chương trình công tác tháng sau.
        - Trong trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc không thống nhất ý kiến với nhau về một vấn đề nào đó thì Giám đốc có quyền quyết định, nhưng nhất thiết Giám đốc phải báo cáo lên Ban Giám hiệu để xin ý kiến.
        2. Các tổ chức quản lý hành chính là những đơn vị giúp việc Giám đốc, tổ chức thực hiện và kiểm tra các mặt công tác của Trung tâm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được qui định dưới sự chỉ đạo thống nhất của Giám đốc. Giám đốc phân công Phó Giám đốc phụ trách các đơn vị theo lĩnh vực công tác được giao.
        3. Quan hệ giữa các tổ chức bộ phận và cá nhân với nhau là quan hệ hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau, có trách nhiệm phải hướng tới hoạt động của mình vào việc phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống sinh hoạt của CBNV và sinh viên, học viên Trung tâm.
`      4. Hàng tháng Giám đốc chủ toạ cuộc họp giao ban Trung tâm để kiểm điểm về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng qua và đề ra chương trình công tác tháng tới.
        5. Các cuộc họp đoàn thể, chi bộ trong Trung tâm cần tiến hành trong giờ hành chính, trừ trường họp bất thường hoặc đột xuất có thể tổ chức họp ngoài giờ.
Góc sinh viên - giảng viên
Xét tuyển
Sơ đồ phòng học
Thông tin tuyển sinh
Phòng chống dịch
Thăm dò ý kiến

Bạn biết chúng tôi qua kênh nào ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay316
  • Tháng hiện tại11,475
  • Tổng lượt truy cập115,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây