Trung tâm Đào tạo Liên kết thông báo đến thí sinh dự thi ngành giáo dục tiểu học vào ngày 04,05 tháng 6 năm 2016